1 số lệnh nên sử dụng trong terminal

Resize ảnh
convert -resize 300 image.jpg image-small.jpg

Nối nhiều file nhạc thành 1
cat 1.mp3 2.mp3 > combined.mp3

Tạo ảnh cho ổ cứng (hard drive cloning)
dd if=/dev/hda of=/dev/hdb

Burn file ISO
cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 name_of_iso_file.iso
trong đó dev là ổ đĩa, để lấy thông tin, chạy lệnh cdrecord -scanbus

Chuyển đổi video
ffmpeg -i video_origine.avi video_finale.mpg

Tách file nhạc từ video
ffmpeg -i source_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 sound.mp3
ab (audio bitrate): 192kbs in this case

Advertisement

Cài đặt song song Ubuntu và Fedora


Cài Fedora sau Ubuntu.
Boot vào Fedora,
Trong terminal gõ #sudo fdisk -l, xem phân vùng cài Ubuntu của bạn là phân vùng nào (thường có định dạng sda#)
Trong Fedora, mở file /boot/grub/grub.conf, thêm vào cuối file những dòng sau:

title Ubuntu 11.04
root (hd0,0) # 0 là số hiệu phân vùng cài Ubuntu, (/dev/sda0)
kernel /boot/grub/core.img

Update grub, reboot.
Have fun!

Conky

Conky là chương trình cho phép hiển thị thông tin hệ thống trên hệ thống Window X (hệ thống Window X cung cấp môi trường đồ họa thân thiện hơn cho người sử dụng, so với môi trường dòng lệnh trước đây), bao gồm CPU, RAM, HDD, nhiệt độ CPU, cùng một số widgets hữu ích khác.


Trong bài này mình sẽ giới thiệu cách cài đặt và cấu hình Conky trên Ubuntu sử dụng conky-colors, một chương trình với nhiều scripts có sẵn giúp cho việc cấu hình Conky dễ dàng hơn. Continue reading