Lại một lần thất bại

Thất bại ơi, sao mày cứ theo tao như hình với bóng vậy. Cũng biết được mất là chuyện thường trong cuộc sống, sau thất bại phải biết vươn lên nhưng sao vẫn thấy nản với cuộc đời này quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s