Cài đặt song song Ubuntu và Fedora


Cài Fedora sau Ubuntu.
Boot vào Fedora,
Trong terminal gõ #sudo fdisk -l, xem phân vùng cài Ubuntu của bạn là phân vùng nào (thường có định dạng sda#)
Trong Fedora, mở file /boot/grub/grub.conf, thêm vào cuối file những dòng sau:

title Ubuntu 11.04
root (hd0,0) # 0 là số hiệu phân vùng cài Ubuntu, (/dev/sda0)
kernel /boot/grub/core.img

Update grub, reboot.
Have fun!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s